Volodymyr Nemyra
Born in 1949

Copyright 2000 Svitlytsia. All rights reserved