Spring, Summer, Autumn
Spring, Summer, Autumn

Author: Kateryna Nemyra

Material:   Shamote, salt, enamel
Size, cm:   60x22x21
Year:   1980
Price:   $1,000

Order


Copyright 2000 Svitlytsia. All rights reserved